AQUAPUNCTUUR

Nederland heeft een rijke waterhistorie. In het verleden vormden alle binnenlandse vaarwegen tezamen een goed functionerend waternetwerk dat alle historische binnensteden met elkaar verbond. Het multifunctionele gebruik van het water isi geen vanzelfsprekendheid meer en dat terwijl Nederland  voor een groot aantal WATEROPGAVEN staat.

 

Met de METHODE AQUAPUNCTUUR wordt beoogd deze unieke relatie te herstellen en daarmee te zorgen voor een duurzaam leef- en vestigingsklimaat.

 

Om dat te bewerkstelligen moet goed gekeken worden hoe het WATERNETWERK  in elkaar zit en hoe de belangen liggen van de verschillende actoren die de waterwegen benutten, beheren en aanpassen.

 

Vervolgens wordt er een onderscheidt gemaakt in zes verschillende DOELGROEPEN die gebruik maken van het water. Ze bevinden zich in, op en aan het water. Aquapunctuur verenigt het belang van alle gebruikers en actoren die de waterwegen benutten, beheren en aanpassen.

 

Ter verbetering van het waternetwerk worden er strategische INTERVENTIES EN MAATREGELEN voorgesteld zoals fysieke aanpassingen aan het netwerk, verbetering van de ruimtelijke kwaliteit langs vaarwegen, nautische veiligheid, realiseren van voorzieningen, treffen van maatregelen ter verbetering van milieukwaliteit en compenserende maatregelen met betrekking tot klimaatverandering.

 

De naam Aquapunctuur komt voort uit het effect wat de maatregelen teweeg kunnen brengen in het vaarwegennetwerk. Daarbij is het interessant dat kleinschalige ingrepen al kunnen uitmonden in opmerkelijke positieve effecten.