Fysieke maatregelen

 • Verhogen van bruggen
 • Verdiepen van vaarwegen

Fysieke maatregelen

 •  Verbreden van vaarwegen

Ruimtelijke kwaliteit

 • Instandhouden waterwegpanorama´s
 • Ontwikkelen stad/landverbindingen via vaarwegen
 • Bevaarbare vaarwegen bij stedelijke en landschappelijke ontwikkeling

Voorzieningen

 • Realisatie jachthavens met bijbehorende voorzieningen

Klimaatverandering

 • Irrigatie en drainge

Klimaatverandering

 • Stormvloedkeringen
 • Kustversterking
 • Ruimtelijke adaptatie

Voorzieningen

 • Realisatie wachtsteigers voor beroepsvaart en recreatievaart

Fysieke maatregelen

 • Herstellen van sluizen
 • Ontwikkelen van nieuwe sluizen
 • Ontwikkelen van overtomen 
 • Ontwikkelen van boatconvayers

Fysieke maatregelen

 • Ontwikkelen van aquaducten

Nautische veiligheid

 • Waarborging nautische veiligheid tussen de doelgroepen
 • Varen doe je samen!

Voorzieningen

 • Realisatie aanlegplekken in stedelijke kernen en in het landschap

Milieukwaliteit

 • Waterzuivering
 • Bestrijding blauwalg

Klimaatverandering

 • Peilregulatie
 • Seizoensbergingsplassen
 • Piekbergingsplassen

INTERVENTIES EN MAATREGELEN

Aquapunctuur voorziet in de integrale verbetering van de binnenlandse vaarwegen en hun waterfronten via:

 •     Fysieke aanpassingen
 •     Verbetering ruimtelijke kwaliteiten
 •     Nautische veiligheid
 •     Realiseren van voorzieningen
 •     Maatregelen m.b.t milieukwaliteit
 •     Maatregelen m.b.t. klimaatverandering.


Fysieke aanpassingen aan het vaarwegennetwerk
Verbetering van de bevaarheid betekent aanpassing van de hoogte onder de bruggen, vergroting van de capaciteit van sluizen, verdieping van de vaarwegen via milieuvriendelijke baggermethoden, verbreding van waterwegen, rivier- & kanaaloever aanpassingen en waterpeilregulatie. Vaarroutes kunnen ook uitgebreid worden door verschillende waterwegen via sluizen en moderne overtomen met elkaar te verbinden.

 

Verbetering ruimtelijke kwaliteit
De bestaande ruimtelijke kwaliteiten moeten gekoesterd worden en nieuwe kwaliteiten moeten worden toegevoegd door met water als dynamisch element te ontwerpen als blauwdruk voor elke nieuwe stedelijke en landschappelijke ontwikkeling. Bevaarbare waterwegen behoren een essentieel verbindend onderdeel te zijn in en tussen stad en land. Daarbij moeten aanwezige cultuurhistorische waarden behouden blijven, gerestaureerd en zinvol worden gebruikt.

 

Nautische veiligheid
De nautische veiligheid moet gewaarborgd worden van / tussen de verschillende gebruikersgroepen door middel van adequaat toezicht van betrokken instanties op basis van geldende normen en regelgeving.

 

Realisatie van voorzieningen
Vaarwegvoorzieningen voor de gebruikers op het water moeten worden verbeterd door middel van ligplaatsen, jachthavens met voorzieningen, bolders, nieuwe kaden, laad-losplatforms, binnenvaart containerterminals, brug- en sluisbediening. Langs de waterwegen wordt de economische activiteit gestimuleerd door de realisatie van hotels, restaurants, cafe’s, musea, water gerelateerde winkels, (vakantie-)parken en kwalitatieve hoogwaardige openbare ruimte. Alles ontsloten door wandel-/ fietspaden en parkeervoorzieningen.

 

Verbetering milieukwaliteit
 Maatregelen die bijdragen aan een betere waterkwaliteit zijn: de aanleg van milieuvriendelijke oevers en kusten, beluchting en milieuvriendelijke baggermethoden. Ook de gebruikers van de waterwegen kunnen actief helpen het milieu te verbeteren door het terugdringen van verontreiniging van bestaande vaartuigen (innamepunten voor bilgewater en vuilwatertanks). Ook de introductie en verdere stimulering van electrisch varen draagt bij aan schoner varen. Het transport over water door de aanleg van binnenvaartcontainerterminals moet verder gestimuleerd worden.

Maatregelen met betrekking tot klimaatverandering
Maatregelen met betrekking tot klimaatverandering bestaan uit het voorkomen van overstromingen, aanpassingen aan hoogwaterniveaus, droogtebestrijding en het tegengaan van zoutwaterindringing. Overstromingen kunnen voorkomen worden door Bouwen met de Natuur via o.a. Ruimte voor de Rivier en Levende Kusten, duin- strandverbreding en verhoging langs de zee, het aanleggen van piek- en seizoensbergingbekkens, adequate drainage pompsystemen voor waterpeilregulatie en het aanleggen van stormvloedkeringen. Een andere methode is aanpassing aan het optreden van overstromingen door een beter land-water gebruik, de reductie van harde oppervlakten, ruimtelijke planvorming en zonering, de ontwikkeling van klimaatbestendige gebouwen en infrastructuur en de aanleg van terpen. Om droogte te bestrijden zijn retentiebekkens nodig.  Bij al deze maatregelen is de bevaarbaarheid, voor zover mogelijk, als medegebruik van belang.