Wat is Aquapunctuur

Aquapunctuur is een methode voor aanpassing en verbetering van de binnenlandse vaarwegen en hun waterfronten om een duurzaam economisch en ecologisch gebruik ervan te bewerkstelligen.

Hoe werkt Aquapunctuur?

Aquapunctuur is een integrale visie die door zijn netwerkbenadering een raamwerk biedt voor zowel kleinschalige als grootschalige interventies en maatregelen. Cruciaal daarbij is de interactie tussen schaalniveaus. Zeer lokale en zorgvuldig doordachte ingrepen, zoals het verhogen van een brug, kunnen al uitmonden in opmerkelijke postieve effecten op regionale schaal. Andersom kunnen grootschalige projecten, zoals het realiseren van een waterbergingsplas, van enorme invloed zijn op de verbetering van lokale vaarwegen, mits aan de bevaarbaarheid wordt gedacht. Aquapunctuur is een kader voor alle denkbare watergerelateerde projecten, waarbij het geheel meer is dan de som der delen.

Werkgebieden

Aquapunctuur heeft betrekking op de lokale, regionale, nationale en ook internationale binnenlandse vaarwegen inclusief de uiteindelijke verbinden met de zee. Elk schaalniveau heeft zijn eigen betekenis en levert een bijdrage voor het gehele vaarwegennetwerk.

Top-Down en Bottum-up

Er zijn twee benaderingen om te komen tot succesvolle projecten. Enerzijds een top-down benadering waarbij interventies en maatregelen voor het vaarwegennetwerk meeliften met grootschalige projecten en investeringen. Een extra investering voor het (recreatief) medegebruik levert een meerwaarde op voor het totale project. Voorbeelden hiervan zijn bevaarbare waterbergingsplassen en stedelijke uitbreidingswijken. Anderzijds zorgt een bottom-up benadering er voor dat (een pakket van) kleinschalige ingrepen met groot regionaal effect, doorgang kunnen vinden. Voor lagere overheden of investeerders zijn benodigde investeringen niet rendabel, maar op groter schaalniveau en voor langere periode echter wel. Een voorbeeld hiervan is het realiseren van sluizen die bestaande stedelijke gebieden verbinden met het landschap. In beide benaderingen moet de haalbaarheid van de investeringen onderzocht worden (via een maatschappelijke kosten baten analyse).