Vaarweg - Classificaties

Vaarweg - Classificaties


De Stichting Waterrecreatie Nederland (de voormalige SRN) heeft de hiërarchische opbouw van de vaarwegen vastgelegd in het Basistoervaarnet. De Staande Mast Route als belangrijkste doorgaande corridor verbindt Zeeland, Holland met Friesland. Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt tussen verbindingswater en ontsluitingswater. Voor elk type water gelden bepalingen wat betreft doorvaarthoogte en diepgang. Dit bepaald dus ook voor welk type boten de vaarwegen toegankelijk zijn. De bevaarbaarheid van de belangrijkste vaarwegen is daarmee geborgd. Het overgrote deel van de lokale vaarwegen heeft geen beleidsmatige status en zijn daarmee erg kwetsbaar. Het is aan de lokale overheden of ze zich willen inzetten voor het behoud en ontwikkeling van deze lokale vaarwegen.

Ruimtelijke karakteristieken en functies langs het water


Omdat de vaarwegen van oudsher de basis vormen voor de ruimtelijke ontwikkeling bestaan de waterfronten uit een breed palet van  karakteristieken en functies. Denk hierbij aan:  zachte en harde oevers- en zeeweringen, historische en moderne binnensteden, dorps- en stadsgezichten, buitenwijken, veen- en kleipolders, land- en tuinbouw, bollenteelt, economische concentratiegebieden (bedrijventerreinen, kantoorgebieden en mainports), natuurgebieden en bossen.

Ruimtelijke karakteristieken

Vaarwegen - Typologie├źn

Vaarwegen - Typologie├źn


Op basis van de waterstaatkundige ontstaansgeschiedenis zijn er verschillende typologieën van de vaarwegen te onderscheiden. Tezamen vormen ze het boezemnetwerk. Het gaat hierbij onder andere om: rivieren, meren, plassen, kanalen, ringvaarten, havenbekkens, veenstromen, grachten, verdedigingsingels en stedelijke waterlopen.